Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie

Organizacja pracy

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich
    określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły
    opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu
    finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły z liczbą stanowisk kierowniczych,
    ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kól
    zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
5. Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały i realizują program nauczania określony odrębnymi przepisami.
6. Organizacja zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie
    zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 maja 2011 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Zielińska
Ilość wyświetleń: 2593
26 maja 2011 10:20 (Marzena Zielińska) - Zmiana treści zakładki.
26 maja 2011 10:02 (Marzena Zielińska) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl